Endret: 9 des 2021     Opprettet: 28 mai 2020

Parkeringsregler ved Storo borettslag

Disse reviderte parkeringsreglene ble vedtatt av styret 09.12.2021 med endringer i pkt 2.21 (tabell med priser er tatt ut).

Storo borettslag har 55 parkeringsplasser ute og 46 garasjeplasser i P-huset under Hus 5 og 8 i Grefsen Stasjon. Disse plassene leies ut til andelseiere i Storo borettslag, og tildeles etter ansiennitet på venteliste. I tillegg har borettslaget 14 gjesteparkeringsplasser som kan benyttes av besøkende til borettslaget. Alle beboere som benytter parkeringsplassene selv eller til sine gjester plikter å gjøre seg kjent med dette parkeringsreglementet.

1. Generelle parkeringsbestemmelser
1.1 Det er forbudt å parkere utenfor oppmerkede områder.

1.2 Beboerne har lov til å stanse utenfor sin egen oppgang i 30 minutter for av- og pålessing. Det betinger at det er regelmessig aktivitet ved bilen. Dette gjelder ikke foran BR 6-10 og BR 18-22 da fortauet tilhører offentlig vei og her gjelder all stans forbudt. Gjelder heller ikke i området fra enden av GR45 til åpning inn mot BR30-34.

1.3 Vaktmester kan utstede «Håndverkerkort» for elektriker, rørlegger etc. som utfører oppdrag for Storo borettslag og de gis tillatelse til å parkere på nærmeste praktiske plass uten 30 min. begrensningen, men uten å sperre foran inngangene etter avlessing.

1.4 Hjemmesykepleien og legevakt har ved behov lov til å parkere utenfor oppgangene.

1.5 Ved flytting kan «Jeg flytter» kort utstedes av styret og vaktmester.

1.6 MC og moped skal parkeres ved egen oppmerket plass ved siden av vaktmestergarasjen. Kjøretøytype, registreringsnummer, og kontaktinfo skal meldes til styret på storo@styrerommet.net. Kjøretøy og sykler som ikke er meldt inn på denne måten vil fjernes.

2. Regler for uteparkeringen og P-hus
2.1 Parkerings- og garasjeplass tildeles etter ansiennitet på venteliste, og kun til andelseiere i Storo borettslag. Andelseiere setter seg på venteliste ved å kontakte styret pr epost: storo@styrerommet.net. For å sikre full utnyttelse av ladeopplegget ute kan leietakere flyttes til andre plasser.

2.2 Det tildeles normalt kun en plass per andel. Flere plasser kan tildeles dersom det ikke er andre andelseiere på ventelisten. Disse plassene vil imidlertid sies opp med 3 mnd varsel dersom det kommer nye andelseiere til på ventelisten.

2.3 Det forutsettes at plassen er i bruk.

2.4 Parkeringsplass eller garasje følger ikke en leilighet ved salg.

2.5 Framleie er ikke tillatt.

2.6 Leieforholdet kan sies opp gjensidig fra den første i hver mnd. dersom det varsles minst en måned i forveien. For eksempel: dersom oppsigelse ønskes fra 1. juni må dette varsles senest 1. mai. Leietakere varsler styret pr epost: storo@styrerommet.net

2.7 Ved en eventuell tvist vil borettslagets vedtekter komme til anvendelse med en 3 mnd oppsigelse.

2.8 Ved brudd på reglementet vil styret utstede advarsel til leietaker. Ved gjentatt brudd på parkeringsbestemmelsene vil kjøretøy fjernes uten varsel og leieforholdet oppsagt med øyeblikkelig virkning. Kostnaden for fjerning av kjøretøy, blir belastet eier.

2.9 En leietaker som flytter eller selger sin leilighet må sende separat oppsigelse av parkeringsplassen til styret.

2.10 Leietaker må melde inn biltype og registreringsnummer på kjøretøy som skal disponere plassen, samt telefonnummer og epostadresse til styret.

2.11 Parkering skal kun skje på egen plass og innenfor merkelinjen.

2.12 Det er ikke tillatt å benytte parkeringsplassen til oppbevaring av campingvogn, tilhenger etc. Dersom leietaker i en kort periode har behov for å benytte parkeringsplassen til noe annet enn eget kjøretøy, må dette avklares med styret som kan utstede midlertidig tillatelse.

2.13 Det utleveres 1 stk. portåpner og 1 stk. dørnøkkel til hver leietaker i P-huset ved oppstart av leieforholdet.

2.14 Leietaker er selv ansvarlig for å vedlikeholde og eventuelt erstatte disse om de ødelegges.

2.15 Portåpneren og nøkkel skal leveres til styret ved opphør av leieforholdet.

2.16 Reparasjoner, tomgangskjøring og vask av bil er ikke tillatt i P-huset. Skifting av dekk er tillatt.

2.17 Det er ikke lov å hensette ting utenfor bodene i P-huset.

2.18 Oppbevaring av alle typer brannfarlig materiale som for eksempel drivstoffkanner, oljeflasker, propanbeholder/gassflaske i P-huset er strengt forbudt.

2.19 Alle plasser i P-huset samt plass 27-41 ute er klargjort for lading av elbil. Leietaker som har behov for dette kan melde fra til styret som så vil montere ladeboks.

2.20 Leietaker er selv ansvarlig for å anskaffe ladekabel og vedlikehold av denne.

2.21 Alle leieforhold faktureres månedlig av OBOS, mens strømforbruk faktureres separat. Prisene fastsettes av styret og annonseres på borettslagets nettsider samt i e-post til leietakerne.

3. Gjesteparkering
3.1 Det finnes 7 stk oppmerkede gjesteplasser utenfor Grefsenveien 41-45, 5 stk langs «dråpen» og 2 stk langs stikkvei ved Birch-Reichenwaldsgt. 24-34.

 

3.2 Det er ikke tillatt å parkere utenfor disse oppmerkede plassene.

3.3 Alle som parkerer på gjesteparkeringsplass skal ha nummerert gjestekort av gjeldende farge (for tiden blått)

3.4 Maks parkeringstid er 3 døgn pr. uke uansett om bilen har vært borte i løpet av dagen eller har byttet plass.

3.5 Ved behov for lengre gjesteperiode skal beboer innhente tids-angitt gjestekort fra styret eller vaktmester. 

3.6 Gjester gis 10 minutter på å hente gjestekort.

3.7 Beboere i Storo borettslag har ikke lov til å bruke gjestekortet. Ved gjentatt misbruk kan styret ugyldiggjøre kortet for 3 mnd. av gangen.

3.8 Biler uten gjestekort eller biler som har hjemmelagde lapper, samt biler som tilhører/disponeres av beboere i Storo borettslag kan ilegges bøter.

4. Parkeringskontroll
4.1 Borettslaget har avtale om parkeringskontroll med Østlandske parkering AS.

4.2 Kjøretøy som ikke overholder reglene i disse parkeringsbestemmelsene kan ilegges kontrollavgift og i siste instans taues vekk.

4.3 Eventuell borttauing kan kun bestilles av styrets medlemmer og vaktmester etter egen liste.